מס' כרטיס 86902  מדור ומדף: קנא-מ
 
בהלקח
כהן, ברוך ד.
קינה לזכר מה"ר שמואל יעקב הכהן
ב2 עמודים, לה"ק ואיטלקית
מודנה תרכח