מס' כרטיס 86904  מדור ומדף: קנא-פ
 
ביום רנת קהל קדוש ריגיו
עהרענרייך, משה הלוי
שיר לחנוכת בית הכנסת
פאדובה תריז
עלון. 3624 ס"מ.