מס' כרטיס 86931  מדור ומדף: קנא-תת
 
זאת ליהודה
שיר לנשואי יהודה פואה
מאת
א"ת בר"י
ויניציאה [?] חש"ד
לערך שנת ה'ת"ק.
עלון. 2920 ס"מ.