מס' כרטיס 86957  מדור ומדף: קנא-ק
 
לוח מצבת זכרון
על הנהרגים בפרעות בקישינוב
קישינוב תרסד
עלון. 6348 ס"מ.
פגום.