מס' כרטיס 86979  מדור ומדף: קנא-א
 
חשבון הכנסה והוצאה
מבהכ"נ של ר' יהודא מאיר
מינואר 1 1890 עד פברואר 1 1891
אודיסה תרנא
עלון. 3340 ס"מ.