מס' כרטיס 87034  מדור ומדף: קנא-ב
 
לוח הבנינים ולוח משקלי השמות
קעסלין, חיים
ברדיטשוב תרס
2°. 2 דף.