מס' כרטיס 87058  מדור ומדף: קנא-י
 
אגרת הקודש
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
תמיכת הישיבה תורת אמת בחברון
ירושלים תרעב
2°. עלון.