מס' כרטיס 87091  מדור ומדף: קנא-ו
 
חברת כרמל ווארשא
פרסומת על יין כרמל
ווארשא תרנח
2°. עלון.