מס' כרטיס 87094  מדור ומדף: קנא-ו
 
סקירת ספר
ה אשכול
שמכין להו"ל
אלבק, שלום
ווארשא תרסט
4°. 4 עמ'.