מס' כרטיס 87117  מדור ומדף: קנא-פ
 
ישמחו הרבנים וישישו התלמידים
הודעה מהמדפיס יוסף שניאור על ספרים
שנדפסו בבית דפוסו
פיורדא תנא[]
4°. עלון.