מס' כרטיס 93923  מדור ומדף: קנא-א
 
א-ל מלך יושב .. ועל חטאים
עם ציון הפיוטים שאומרים ליוצר למוסף
ולמנחה
אמשטרדם
בדפוס דוד בן המנוח כ"ה יעקב פרופס כ"ץ
זצ"ל בהויאטויאן נומר 35