ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ל
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

לאבנשטיין, אלחנן
לאדמיר, זאב דוב
לאוויצקי, נחמי'
לאזאר, ישראל חיים
לזר, שלמה
לאזאר, שמואל
לאזאראוויטש, אפרים
לאן, צבי זאב
לארסין, אוריאל
לאסקער, צבי משה
לאפין, יוסף
לאקייס, יוסף
לאקשין, מרדכי דובער
לוש, ישראל
לבי"א (לפנים: יזכירוביץ), אליעזר ליפמן
לבל, יונה
לבנהרץ, זלמן יואל
לבנהרץ יונה
לבנהרץ, אברהם שמואל
לבקובסקי, ישראל נחום הלוי
לבקובסקי, נחום הלוי
לברטוב, יוסף
לברטוב, שאול בן ברוך
לברטוב, משה
לברטוב, שלום
לדרר, מנחם ארי'
לו, דוד בן פנחס
לוגאסי, יעקב
לוגאסי, מאיר
לוגאסי, מכלוף
לוגאסי, מרדכי בן מסעוד
לוגאסי, מרדכי בן רפאל
לוי, אברהם מנחם
לוי, אהרן
לוי, אלי
לעווי, אליעזר
הלוי, אלעזר
לוי, אפרים פישל
לוי, דוד בן מסעוד
לוי, חיים בן ברהם
לוי, חיים בן דוד
לוי, יוסף
לעווי, יהושע
לוי, יחייא
לוי, יעקב
לוי, יצחק
לוי, מימון
לוי, משה בן אברהם
לוי, משה בן מסעוד
לוי, משה בן צבי
לוי, נסים
לוי, שלמה
לויטס, חיים יונה
לוין, אבא
לוין, אברהם הלוי
לוין, אלי'
לוין, אלי' בן יצחק זאב
לוין, אלי' ישעי'
לוין, בנימין
לוין, דובער
לוין, חיים אליעזר ליפא
לוין, חיים יצחק
לוין, חנן
לוין, יהודא
לוין, יהושע זעליג הלוי
לוין, יעקב
לוין, יקותיאל זלמן
לוין, ישראל יהודה
לוין, מיכאל
לוין, מרדכי
לוין (אריאל) שאול
לוין, שלום דובער
לוין, שניאור זלמן
לוינגר אליהו ברוך
לוינזון, הלל
לוינזון, נחום יודא
לויפער, אברהם אבוש
לויתן, דוד צבי
לויתן, שמואל
לונדון, שניאור זלמן ואחיו קלמן
לוסטיג, חיים מאיר
לוריא, מרדכי
לורנצי, יוסף יהודא
לזרוב, שמעון
לזארוס, יעקב נח
לזאראף,משה
לחראר, אברהם
לחראר, דוד
לחראר, דניאל
לחראר, מכסים
ליאחאוו, שניאור זלמן יהושע
ליבר, דב
ליבעראוו, אלכסנדר סענדר
ליבעראוו, שלום דובער
ליבעראוו, שמואל מנחם מענדל
ליברמן, דוד משה
ליברמן, חיים נחום
ליברמן, חנוך הענדל
ליברמן, שמואל חנוך
לידר, אברהם מרדכי שמואל
ליובאשיצקי, שמואל
ליווי, דן יואל
ליזבין, יצחק
לייבאוו, ישראל
לייבאוויץ, יונה
לייזערסאן, יעקב משה
ליין, שלום דובער
ליכנשטיין, משה מרדכי הלל
ליס, אלי' משה
ליס, יצחק מנחם מענדל
ליסבאן, בנימין אלי'
ליסון, אברהם
ליסון, אלחנן מנחם מענדל
ליסון, זלמן אהרן
ליסון, יהושע אליעזר
ליסון, יחיאל מיכל
ליסון, יעקב געציל
ליסון, שמואל צבי הירש
ליפסידש, פנחס דוד
ליפסקר, אלטר שניאור זלמן
ליפסקר, אלי'
ליפסקר אלי' עקיבא
ליפסקר, ארי' זאב
ליפסקר, חיים צבי בן ארי' זאב
ליפסקר, חיים צבי בן אליהו עקיבא
ליפסקר, חיים צבי בן מיכאל
ליפסקר, יעקב
ליפסקר, מיכאל
ליפסקר, שלום דובער
ליפקין, יהושע מרדכי
ליפש, אלעזר
ליפש, יהושע
ליפש, יוסף יהודא
ליפש, ישעי'
ליפשיץ, אריה ליב
ליפשיץ, חיים
ליפשיץ, יהודה ארי' הכהן
ליפשיץ, יעקב
ליפשיץ, יעקב משה הלוי
ליפשיץ, יצחק פרץ
ליפשיץ, מנחם יעקב הכהן
ליפשיץ, מרדכי
ליפשיץ, צבי מנשה
ליפשיץ, שלמה זלמן
ליצאס, יוסף
לוק, אברהם
לישנר, יעקב נח
לישנר, צבי אלימלך
למכייס, אלעזר
לנגזם, יחזקאל חנוך
לנדא, אברהם צבי
לנדא, אהרן יצחק הכהן
לנדא, משה יהודא ליב
לנדא, יעקב
לנדא, ישראל מנחם מענדל
לסלבוים, דוד אברהם
לעבאוויטש, יצחק
לעוויט, זוסיא
לעוויטאנסקי, יצחק אייזיק
לעוויטין, אברהם יעקב הלוי
לעוויטין, בנימין הלוי
לעוויטין, דובער
לעוויטין, פנחס
לעוויטין, יעקב
לעוויטין, שלום אהרן הלוי
לעוויטין, שניאור זלמן
לעווילעוו, חיים
לעוואוו, זאב
לעוואו, ישעי'
לענסקי, נחום מאיר
לענקרי, אלי'
לענקרי, דוד
לענקרי, מאיר
לענקרי, עיוש
לעסער, בנימין בייניש
לעסרי, אברהם
לעסרי, דוד
לעסרי, משה
לעסרי, שמעון
לעפקאוויטש, חי' עלקא
לפאסי, שלום
לפידות, בן ציון
לרמן, חיים דובער
לרמן, שלום ליב
לערנער, אברהם זאב
לערנער, צבי הירש
לרר, אפרים צבי הכהן
לרר, יעקב
לרר, צבי דוב
לרר, שלום דב