ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ב
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

גאברא, אברהם
גאברא, יוסף
גאלדבלאט, הערש מענדל
גולדברג, אברהם
גולדברג, גרשון חנוך
גולדברג, דוד
גולדברג, יוסף
גולדברג, יוסף מאיר
גולדברג, יעקב קאפל
גולדברג, יעקב משה
גולדברג, יצחק זאב
גולדברג, מנחם מענדל
גולדברג, מרדכי
גולדברג, משה פנחס
גאלדין, יצחק אהרן
גאלדמן, משה פסח
גאלדמן, שאול
גאלדשטיין, אברהם אהרן
גאלדשטיין, דוד העסול
גאלדשטיין, דוד
גאלדשטיין, חיים צבי
גאלדשטיין, יוסף בן משה יהודא
גאלדשטיין, יוסף בן צבי הירש
גאלדשטיין, רפאל פנחס
גולדשמיד, אלי'
גולדשמיד, יחיאל מיכל
גולדשמיד, מרדכי יוסף אלעזר
גולדשמיד, משה
גולדשמיד, נחום
גאנטמאן, יעקב דוב
גאסינסקע, דוד
גאסקא, צבי מטות (מתתי'?)
גאראדעצקי, מרדכי
גאראדעצקי, שלום דוב בער
גורדון, אברהם
גורדון, אברהם יוסף
גורדון, יוחנן
גורדון, ישראל
גורדון, ניסן
גורדון, שלום דובער
גארין, שלום פישל
גארמאן, אלחנן צבי
גארפינקעל, אברהם יצחק
גארפינקעל, נחמי' שלום רפאל
גבאי, אברהם
גבאי, אהרן
גבאי, גבריאל
גבאי, דוד
גבאי, יחייא בן אברהם
גבאי, יחייא בן משה
גבאי, מסעוד
גבאי, משה
גבאי, נסים
גדסי, זכרי'
גאדין, אברהם
גודמאן, חיים יצחק
גודמאן, יהושע נחום
גודמאן, צבי
גוטליב, נפתלי בן שמואל
גוטליב, נפתלי צבי
גוטליב, שמואל
גוטמאן, שמואל
גוטמאן, שמעון
גוטניק, שלום דובער
גוטניק, שניאור חיים
גופין, אהרן
גופין, ברוך
גופין, ישעי'
גוראלניק, יעקב פנחס
גורארי', חיים שמריהו
גורארי', מרדכי בן שניאור זלמן
גורארי', מרדכי בן מרדכי
גורארי', משה
גורארי', נתן
גורארי', משה
גורארי', נתן
גורארי', שלום דובער בן משה
גורארי', שלום דובער בן נתן
גורארי', שניאור זלמן
גורביץ, אבא דוד
גורביץ, אברהם
גורביץ, אהרן כתריאל
גורביץ, בצלאל
גורביץ, דובער
גורביץ, זלמן מענדל
גורביץ, חיים אלעזר
גורביץ, נחום זלמן
גורביץ, שמואל בן דובער
גורביץ, שמואל בן יצחק
גורביץ, שמואל בן נחום זלמן
גורביץ, שמואל גרשון ניסן
גורביץ, שניאור זלמן בן מנחם מענדל
גורביץ, שניאור זלמן בן שמואל
גורביץ, שרגא פייביש
גורי, זכרי'
גורי, יעקב
גורקאוו, יעקב יוסף
גורקאוו, מאיר
גורקאוו, משה יצחק
גורקאוו, שלום דובער
גיגי, מאיר
גיטלין, שמואל
גייסינסקי, משה אהרן
גימני, אברהם
גינזבורג, חיים
גינזבורג, ירוחם פישל
גינסבורג, דוד נחמי'
גינצבורג, צבי
גיסער, יוסף
גלאט, משה צבי
גלב, דוד אברהם
גלוכבסקי, אברהם יעקב
גלוסקין, נפתלי
גלוסקינוס, נפתלי צבי
גלושטיין, יעקב
גלזין, דוד
גלזמן, אברהם יצחק
גלעזער, מעגילאוו, לאה
גליס, אברהם יוסף
גליצנשטיין, אברהם חנוך
גליצנשטיין, יצחק
גליצנשטיין, שמעון
גליק, אברהם יצחק
גליק, יהודה ליב
גלס, אשר
גלעדי, שלמה
גלפרין, שלמה
גלרנטר, שלמה זלמן
גנזבורג, יעקב
גנזבורג, יצחק בן משה דובער
גנזבורג, יצחק בן שניאור זלמן
גנזבורג, צבי הירש
גנזבורג, שלום יהודה ליב
גנזבורג, שניאור זלמן
גניביש, יצחק
גנצבורג, מרדכי הערש
גנץ, מנחם מענדל
גערליצקי, משה אלי'
גראנער, יהודה ליב
גראנער, יצחק דוד
גראנער, מרדכי אברהם ישעי'
גראנער, משה
גרוס, אברהם
גרוס, אלי' ארי' ליב
גרוס, יצחק
גרוס, מרדכי עזריאל
גרוס, זוסיא
גרוסבוים, אברהם אייזיק
גרוסבוים, דובער
גראצמאן, שמואל
גרוזמן, אהרן
גרוזמן, יהודה
גרוזמן, מאיר צבי
גרוזמן, מרדכי
גרוסמן, בן ציון
גרוסמן, יצחק דוד
גרוסמן, לוי הלוי
גרופי, סעדי'
גרופיין, חיים יצחק אברהם משה
גרודקה, אברהם דוד
גרודקה, דובער
גרטנר, דוד
גרייזמן, חיים
גרין, דוד משה
גרין, חנן
גרין, יקותיאל
גרינבוים, משה דוד
גרינבוים, צבי מנחם
גרינבוים, שמואל אהרן
גרינברג, אברהם משה
גרינברג, זכרי'
גרינברג, יוסף
גרינברג, יצחק מאיר
גרינברג, מאיר
גרינברג, משה
גרינברג, שבתי יוסף
גרינברג, שמואל אבא
גרינברג, שמואל גרונם
גרינהוט, חיים שלמה
גרינהויס (הלפרין), ברך
גרינולד, זאב
גרינולד, יונה
גרינולד, מרדכי צבי
גרינולד, משה
גרינולד, שלמה
גרינפלד, שמואל
גרינצייג, גבריאל
גרליק, אברהם שמואל
גרליק, אלעזר מרדכי
גרליק, בן ציון
גרליק, גרשון מענדל
גרליק, חיים מאיר
גרליק, מנחם מענדל
גרליק, מרדכי
גרליק, שניאור זלמן בן יהושע
גרליק, שניאור זלמן בן לוי
גרמייזה, אליהו חיים דוד
גרנצל, יצחק מאיר
גרשוביץ, דוד שלמה
גרשוני, בן ציון