ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ה
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

האכלער, שלמה נחמי'
האכמאן, אברהם חיים
האלאן, דוב
האפט, אלי' מיכל
האקנער, בן ציון אליעזר
האקנער, מענדל דוד
הארעליק, ארי' ליב
הארליג, מאיר יהודא ישראל
הארליג, מרדכי
הבלין, דוב אליעזר
הבר, אשר
הבר, חיים אליעזר
הבר, ישראל צבי
הבר, שמואל
הבר, שמואל פנחס
הבר, שמחה בונם
האבער, שמחה
הוברמן, יצחק
הויזדארף, דב ארי'
הוכמן, שלום יהודא הלוי
הולצברג, יצחק יעקב
הולצברג, ישראל
הולצברג, שלמה אהרן
הולצמן, יעקב צבי
הומינר, יוסף
הןרביץ, ארי' ליב הלוי
הורביץ, הלל
הורביץ, חיים הלוי
הורביץ, חיים שלמה הלוי
הורביץ, יהודה ליב הלוי
הורביץ, יעקב
הורביץ, יעקב
הורביץ, ישכר דוב
הורביץ, מרדכי
הורביץ, צבי
הורביץ, צמח
הורביץ, ש. זלמן אליעזר
הורדס, יהושע זאב
הייווארד, נסים חי
הייזלר, משה
הייטנער, חיים
היימאן, אליהו אליעזר
היימאן, ברוך דוב
הענדל, יצחק הכהן
הילביץ, מנחם
הינדי, זכריה
הישריק, ברוך שמואל
הלברשטם, נפתלי
הלוי, צבי זאב
הלל, משה
הלל, שמריה
הלמן, ראובן
הלסנרד, אברהם צבי
הלפרין, אברהם מיכאל
הלפרין, דב
הלפרין, אפרים ירחמיאל הכהן
הלפרין, זאב דב
הלפרין, חיים משה גדליהו
הלפרין, חנניה יוסף בן זאב דב
הלפרין, חנניה יוסף בן צבי
הלפרין, יהושע
הלפרין, יהושע משה יוסף
הלפרין, לוי יצחק
הלפרין, מיכלא אלמנת ר' ישראל יצחק
הלפרין, משה צבי
הלפרין, שמואל אלעזר
הלל, יוסף
הלר, יצחק
הניג, משה זאב
הניג, שלמה אהרן
הנקין, ישראל צבי
הס, דוד
הס, יהושע מנחם מנדל
הס, ישראל
העכט, אברהם דוב
העכט, פרץ
העכט, שלום
הענדלער,שמעון יצחק
העפטערמאן, אברהם
הערסון, משה
הערצהאפט, מיכאל הכהן
הערצהאפט, מרדכי הכהן
הרוש, יהודה
הרוש, שמואל
הרטמן, בן ציון
הרטמן, יוסף
הרטמן, יוסף יעקב
הרטמן, נחמן
הרטמן, צבי רפאל
הרטנו, יהושע
הרכבי, צבי (הירש גרשון)
הרמתי, צבי
הרץ, יצחק מאיר
הרצוג, יעקב אליעזר
הרצוג, שרגא פייוויש
הרצל, אברהם אליקום
הרצל, מיכאל פנחס לייבוש
הרשקוביץ, אברהם יעקב
הרשקוביץ, דוב
הרשקוביץ, יהודה
הרשקופ, מאיר צבי